Vyznamenání

Uznání výjimečných činů prostřednictvím titulů, řádů a čestných vyznamenání má v Lichtenštejnsku dlouhou tradici. V průběhu století byla lichtenštejnská knížata opakovaně vyznamenávána za své zásluhy.

Jako hlava státu může kníže udělovat tituly. Častými tituly jsou knížecí rada, knížecí dvorní rada, knížecí soudní rada, knížecí obchodní rada, knížecí studijní rada, knížecí duchovní rada. Šlechtické tituly s přídomkem "z" stejně jako titul „baron“ a "hrabě" se udělují velmi zřídka. Kníže uděluje tituly, řády a čestná vyznamenání osobám, které se významně zasloužily o stát Lichtenštejnsko. Naposledy byl takovýto titul udělen v roce 1979.

Záslužné řády

Dělení knížecích lichtejnštejnských řádů za zásluhy podle tříd:

  • Velká hvězda
  • Velkokříž s brillianty
  • Velkokříž
  • Komandérský kříž s hvězdou
  • Komandérský kříž
  • Rytířský kříž

Záslužná medaile

Knížecí lichtenštejské řády za zásluhy se udělují ve zlatě a ve stříbře. První řád za zásluhy a první Lichtenštejnský kříž za zásluhy byly věnovány knížetem Franzem I. v roce 1937. Další informace k tomu lze nalézt v knížecí listině z 22. července 1937, která se týká založení Knížecího lichtenštejnského řádu za zásluhy a Lichtenštejnského knížecího kříže za zásluhy.

Nošení řádů a čestných vyznamenání

Držitel Velké hvězdy, Velkokříže s brilianty a Velkokříže je oprávněn se označovat jako jeho"nositel". Osoby, které obdrží Komandérský kříž s hvězdou, se mohou označovat za „nositelé Komandérského kříže s hvězdou“, ti s Komanderským křížem se mohou označovat za „komtura “; ti, co obdrželi Rytířský kříž jako „Rytíř knížecího lichtenštejnského řádu za zásluhy“. S vyznamenáními nejsou spojeny žádné další výsady. Vyznamenání jsou majetkem osoby, které byla udělena, jakož i jejim dědicům.