Právní informace

Přístupové podmínky

Při přístupu na webové stránky Knížecího domu musíte dodržovat příslušné platné právní předpisy a dbát na všeobecně platné místní podmínky. Přístup k informacím, datům, textům, grafikám, obrázkům, videoklipům a dalším publikacím (dále jen „informace“) na webových stránkách Knížecího domu není povolen zejména osobám, které na základě svého bydliště, státní příslušnosti nebo z jiných důvodů, podléhají právnímu uspořádání, podle nějž je přístup k takovýmto informacím nebo webovým stránkám protiprávní.

Osoby, jichž se taková omezení týkají, nesmějí mít přístup na webové stránky Knížecího domu. Prosím, informujte se předem o platných a příslušných podmínkách a zákonech s ohledem na Vaši osobu a na Vaše bydliště, které se na Vás vztahují.

Autorská práva a obrazová práva

Veškeré informace a obrázky obsažené na webových stránkách Knížecího domu jsou chráněny autorskými právy. Jejich použití bez předchozího písemného souhlasu Knížecího domu je zakázáno. Vlastníkem práv ke všem fotografiím objektů ve sbírce je: © LIECHTENSTEIN. Knížecí sbírky, Vaduz-Vídeň. Fotografie: © Roland Korner, © Jake Ratz / Alamy.

E-mailová komunikace

E-mailová komunikace s Knížecím domem probíhá nezašifrovaně a je přeshraniční. Nelze proto vyloučit, že zaslané údaje nebo navázání kontaktu s Knížecím domem mohou být zobrazeny třetím osobám nebo těmito mohou být pochopeny. Navíc mohou třetí osoby údaje při přenosu změnit, pozměnit, zničit, sledovat, zneužít či ztratit. Knížecí dům nemůže převzít odpovědnost za bezpečnost Vašich dat během přenosu na internetu a odmítá nést jakoukoliv odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody. Prosíme Vás, nepřenášejte citlivé, neveřejné a důvěrné údaje do Knížecího domu nebo, pokud je to nutné, použijte bezpečné komunikační prostředky.

Propojené webové stránky (odkazy)

Knížecí dům nemá žádný vliv na vzhled a obsah webových stránek jiných provozovatelů (dále jen „webové stránky třetích stran“), které jsou s webovými stránkami Knížecího domu propojeny a nebo obsahují odkazy na jeho webové stránky. Knížecí rodina proto nemůže převzít ani žádnou odpovědnost, ani ručení za správnost, úplnost, aktuálnost nebo legálnost obsahu webových stránek třetích stran ani za jakékoliv informace, nabídky a / nebo služby v nich obsažené. Odpovědnost a ručení za propojené webové stránky třetích stran mají výhradně příslušní provozovatelé.

Prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti

Knížecí rodina nepřebírá žádnou zodpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost informací, obsažených na webových stránkách. Obsah webových stránek Knížecího domu lze kdykoli a bez předchozího upozornění změnit nebo doplnit, případně je zcela nebo zčásti odstranit. Knížecí dům však není povinen vymazat informace, které již nejsou aktuální, ani je výslovně jako takové označit. Informace poskytované na webových stránkách Knížecího domu slouží výhradně pro informační účely. Tyto informace především nepředstavují žádné doporučení ani nabídku. Knížecí dům výslovně vylučuje nést jakoukoliv zodpovědnost za přímé nebo nepřímé škody (včetně ušlého zisku), nároky z odpovědnosti, z pohledávek, náklady nebo následné škody, které by mohly užíváním jeho webových stránek vzniknout.

Použitelná legislativa a soudní příslušnost

Používání webových stránek Knížecího domu, jakož i těchto právních informací podléhají lichtenštejnským zákonům. Soudně je místně příslušný výlučně Vaduz.